FDC’s persondatapolitik

FDC behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i FDC-koncernen (alle selskaber ejet af FDC) og vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Ændringer i persondatapolitikken kan ses på www.fdc.dk.

Sådan beskytter vi personoplysninger
FDC behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.
Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

FDC behandler kun personoplysninger, når vi har hjemmel til det via instruks fra dit forsikringsselskab.
FDC opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?
Alle medarbejdere i FDC er omfattet af tavshedspligt omkring de informationer, der kommer til vores kendskab gennem behandling af dine data.
FDC videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol. Lov om hvidvask og bekæmpelse af terrorisme er et eksempel på lovgivningsmæssige hensyn, der vægter højere end individets rettigheder gennem EU’s persondataforordning.

FDC står inde for evt. underdatabehandleres behandling af dine data
FDC kan benytte databehandlere uden for FDC-koncernen. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af FDC til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt indsam-let til, og kun efter instruks fra FDC. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som FDC’s databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører FDC ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en kunde, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår FDC aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionens og den gældende persondatabeskyttelseslovgivnings krav.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt
Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig.Ønsker du det, beder vi dig rette henvendelse til dit forsikringsselskab eller alternativt tage kontakt til FDC, Lautrupvang 12, DK-2750 Ballerup. Du kan forvente, at vi besvarer din henvendelse senest en måned efter din forespørgsel er modtaget.
Som svar på din henvendelse, vil vi informere om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Sådan klager du
Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige i FDC:

Att.: DPO, Carsten Spanggaard, FDC, Lautrupvang 12, DK-2750 Ballerup.
Eller via e-mail: Carsten_Spanggaard@fdc.dk.

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.